Tvoros

<a h< a>ref=>< a>F<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>c<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>s<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> p<a < a>href=> <a>l<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><< a>a>y<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>b<a href= ><< a>a>y<a href=>< a> < a><a href= >< a>A<a< a href=""> hre< a>f=><a> u<a < a>href=> <a>g<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>u<a href= ><< a>a>s<a href=><a< a href="">>t<a< a> href=> <a> <a href=><a< a>>W<a href =>< a><a>i<a href=><< a href="">a>l<< a>a href= ><a >s<a href< a>=><a >o<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=< a>><a>h<a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=< a href="">><a>s<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>t<a href= >< a><a>h<a h ref= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a >o<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>y<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">hr ef=><a>o<a href =< a>><a>f<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>b<a =>href=> <a>l< a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a h< a href="">ref=< a>><a>c <a hr ef=><a>k<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>f<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>m<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>l<a hre f=< a>><a>y<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>l<a href= ><a>< a href="">i< a href=><a>v<a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>n<a hre f=< a>><a>g<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>i<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a href=><a>h<a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a> <a href=><a>H< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">l<a < a>href=>< a>l<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>D<a hr ef= ><a>i<a< a> href=>< a href="">< a>s<a< a href=""> hre< a>f=><a> t<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>c<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><< a href="">a>f< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">P<a < a>href=>< a>i <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> b<a href=< a>><a>u<a href= >< a><a>r<a h ref= ><a>g<< a>a href=< a href="">><a< a>>h<a =>href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a>u<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href=< a>><a>i< a hre f=><a>n<a href= >< a><a>g<a h ref= ><a> <a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>h<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=> <a>1<a hr< a href="">ef=< a>><a>9< a hre f=><a>5<a href= >< a><a>0<a h ref= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>. <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>I<a h ref=< a href="">><a< a>>t<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >x<a hr< a>ef=>< a>p<a href< a href="">=><a>l<a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>r<a h ref= ><a>e<< a>a href=< a href="">><a< a>>s<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>t<< a>a href=< a>><a>h< a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>t <a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>m<a href =><a>e<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>o<a hre f=< a>><a>f<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>c <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>,<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>f<a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >m<a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>l<a href=><< a href="">a>y< a><a href= >< a>,<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>a<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>d<a hr ef= ><a> <a href=><< a>a>r<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>s <a href=><a>p<a hre< a>f=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a>i<a hr ef= ><a>b< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">l<a < a>href=>< a>i <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>y<a href=><a< a href="">>,<a< a> href=> <a> <a href=><a >a<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>d<a href=><a< a>> <a href= ><a>w<a< a> href=>< a href=""><a>< a>o<a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=><a>t<a hre< a>f=><a >h<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a> < a hre f=< a href="">><< a>a>P<a hr ef= ><a>u<a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=>< a>i<< a href="">a hr< a>ef=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>z< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>r<a h ref= ><a> <a href=< a>><a>P< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>i<a h ref=><a< a>>z<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>hr< a>ef=><a >o<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>D<a hr ef=< a>><a>r<a href=><    Daugiau →

Kodas

Kodas yra instrukcijų rinkinys, parašytas programavimo kalba, nurodantis kompiuteriui, ką daryti. Jis naudojamas kuriant programinę įrangą, svetaines ir programas.    Daugiau →