Russellas Westbrookas

<a h< a>ref=>< a>R<a hre< a href="">f=< a>><a>u<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a>s<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>W<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a>t<a hre< a>f=><a >b<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>o<a href=><< a>a>o<a hr ef= ><a>k<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>i<a href=>< a>s <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>A<a hr ef= ><a>m<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>i<a href=><< a href="">a>c<< a>a href= ><a >a<a href< a>=><a >n<a href= ><a> <a href=< a>><a>p< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=< a>><a>o<a href=><a< a>>f<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a>s<< a>a href=>< a>s<< a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>o<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><a>l<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>b<a h ref= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>s <a hr ef=><a>k<a href =< a>><a>e<a href= ><a >t<a href< a>=><a>b <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>l<a hr ef=><a>l<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>p<a href=< a href="">><< a>a>l<a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >y<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>r<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>f<a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a>r<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a href=><a>h<a < a href="">href< a>=><a> e<a hre f=< a>><a> <a href=><a>H< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">u< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>n<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>R<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>c< a href=""><a h< a>ref=>< a>k< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>s<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">f<a < a>href=>< a> <a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>h<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href="">< a> <a href= ><a>< a href="">N<a < a>href=>< a>a <a href=><a>t<a hre< a>f=><a>i<a hre f=< a>><a>o<a href=><a>< a>n<a href= ><< a>a>a<a href=><< a href="">a>l< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">B<a < a>href=>< a>a <a href=><a>< a>s<a href= ><< a>a>k<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a>b<a href= >< a><a>a<a h ref= ><a>l<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>A<a href=>< a>s<< a href="">a hr< a>ef=><a >s<a href=< a>><a>o< a hre f=><a>c<a href= >< a><a>i<a h ref= ><a>a<< a>a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>n< a hr< a>ef=> <a>.<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >H<a href=< a href="">><a>e<a hr ef= ><a> <a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >e<a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>g<a h ref= ><a>h<a href=< a href="">><< a>a>t<a h ref= ><a>-<< a>a href=< a href="">><a< a>>t<a =>href=> <a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>m< a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>N<a h< a href="">ref=< a>><a>B <a href< a>=><a>A <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>A<a < a href="">href< a>=><a> l<a href =< a>><a>l<a href=><a>-< a><a href= ><< a>a>S<a href= ><a>< a href="">t<< a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>d<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>t<a =>href=> <a>w< a href=""><a h< a>ref=>< a>o<a href=><< a href="">a>-< a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>m<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>N<a href=><< a>a>B<a href= ><a>< a href="">A<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>M<a< a href=""> hre< a>f=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>V< a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">l<a < a>href=>< a>u <a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>b<a href=><a< a href="">>l<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a > <a < a>href=> <a>P<a hr< a href="">ef=< a>><a>l< a hre f=><a>a<a href= ><a>y<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >.<a href=><a>    Daugiau →

Krisas Paulas

<a h< a>ref=>< a>C<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a>i<a href=><< a href="">a>s< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">P<a < a>href=>< a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>u<a href=>< a>l<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a>i<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><< a>a>n<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>A<a href= ><< a>a>m<a href=>< a>e <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>< a>a<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>p<a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>f<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a >s<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>n<a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>l<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>b<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>k <a hr ef=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>b<a href =>< a><a>a<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>p<a h ref= ><a >l<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>y<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a hr ef=><a>r<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>w<a href=< a href="">><< a>a>h<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>c< a href=""><a h< a>ref=>< a>u< a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>r<a href =< a>><a>e<a href=><a>n< a><a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>l<a hre< a href="">f=< a>><a>y<a href =><a> <a hre f=< a>><a>p<a href=><< a href="">a>l< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> y< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>f<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href=< a href="">><< a>a>r<a hre f=< a>><a> <a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>h< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a> <a href< a>=><a>O <a h< a>ref=>< a>k<a href=><< a href="">a>l< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> h<a < a>href=> <a>o<a href=><a>< a>m<a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href="">< a>C<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>y< a hre f=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>T<a href =><a>h<a href=< a href="">><< a>a>u<a hr ef= ><< a href="">a>n< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><a>t<a href= >< a><a>h<a h ref= ><a>e<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =><a< a href="">>N<a< a> href=> <a> a<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=< a>><a>o< a hre f=><a>n<a href= >< a><a>a<a h ref= ><a>l<< a>a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>B<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>s<< a href="">a hr< a>ef=> <a>k<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>t<a href= >< a><a>b<a h ref= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=><a>l<a href =< a>><a> <a h ref=< a href="">><a< a>>A<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>o<a < a href="">hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a>t<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>.< a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >H<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a> < a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> a<a href =< a>><a>n<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>i<< a>a href= ><a >g<a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>- <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a>i<a href=><a>m< a><a href= ><< a>a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>N<a =>href=> <a>B< a href=""><a h< a>ref=>< a>A<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>A<a href= ><a>< a href="">l<a < a>href=>< a>l<a href =><a>-<a href=< a href="">><< a>a>S<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>d<a href =><a> <a h ref=><a>h<a hre f=< a>><a>a< a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>w< a><a href= ><a>< a>o<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>t<a href=><a >h<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>N<a href= ><a>B<a< a> href=>< a href=""><a>< a>A<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>R<a< a> href=><a>o<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>k<a hr ef=< a>><a>i<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>f<a href=> <a> <a href=><a>t<a hre< a>f=><a >h<a href=< a href="">><a>e<a hr ef= ><a> <a href=< a>><a>Y< a hr< a>ef=>< a>e<a href< a href="">=><a>a<a h ref=><a< a>>r<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>A<< a>a href=< a href="">><a< a>>w<a =>hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>d <a hr ef=><a> <a hr ef=< a>><a>a<a href=><    Daugiau →

Clyde'as Drexleris

Clyde'as Drexleris yra amerikiečių profesionalus krepšinio žaidėjas, žaidęs NBA 15 sezonų . Jis buvo dešimt kartų Visų žvaigždžių ir buvo įtrauktas į 50 geriausių žaidėjų NBA istorijoje.    Daugiau →

Toyota centras

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>y<a href=< a href="">><< a>a>o<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>C<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a >t<a href= ><a>e<a hre< a>f=><a >r<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><< a>a>s<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>n<a href=>< a> < a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> n<a < a>href=> <a>d<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>o<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> <a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>r<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a >n<a href< a>=><a >a<a href= ><a> <a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=< a>><a>c<a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a>e<< a>a href=>< a>d<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> i<a href=< a>><a>n< a hr< a>ef=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>d< a hre f=><a>o<a href= >< a><a>w<a h ref= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>w<a href= ><a >n<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>H< a href=><a>o<a < a href="">hr ef=><a>u<a href =< a>><a>s<a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>o<a href=><< a href="">a>n<< a>a href= ><a >,<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>T< a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>x<a href =< a>><a>a<a href=><a>s< a><a href< a>=><a>. <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>I<a < a href="">href< a>=><a> t<a hre f=< a>><a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href=""> < a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> h<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a> <a href=< a href="">><< a>a>h<a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a>m< a><a href= >< a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >o<a href< a>=><a>f <a h< a>ref=>< a> <a href=><a>t< a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a> <a href =><a>N<a href=< a href="">><< a>a>B<a hr ef= ><a>A<a< a> href=>< a href="">< a><a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>H<a< a href=""> hre< a>f=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a>u<a href =><a>s<a href=< a href="">><< a>a>t<a hr ef= ><a>o< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>R< a><a href= ><a>< a>o<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>k<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a >t<a href=< a href="">><a>s<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>a<a href= ><a>n<a< a> href=>< a href=""><a>< a>d<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>h<a< a> href=><a>o<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>s<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>v<a hr ef=> <a>a<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>i<a href= >< a><a>e<a h ref= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>o<a h ref=><a< a>>f<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>t<a =>hr< a>ef=><a >h<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a> <a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>v<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a>n<< a>a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>s <a href< a>=><a>u <a h< a>ref=>< a>c<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a> <a href< a href="">=><a>a<a h ref= ><a>s<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>c<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>c< a href=><a>e< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a>s<a href=< a href="">><< a>a>,<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>m<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> y<a < a>href=> <a> <a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>h<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><< a>a>w<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a href="">a>,< a><a href= >< a> <a href= >< a>a< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> d<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>o< a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">h<a < a>href=>< a>e <a href=><a>< a>r<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a>p<a href=><a> o<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>i<a href= < a>><a>n<a href=><a>< a>g<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>e<a< a> href= >< a>v<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>s<a hre f=< a>><a>.<a href=><a>< a>    Daugiau →

Frankas Laydenas

<a h< a>ref=>< a>F<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a href=><< a href="">a>k< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">L<a < a>href=>< a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>y<a href=>< a>d<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>n<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><< a>a> <a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>f<a hr ef= >< a>o <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >m<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>< a>r<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>A<a< a> href=>< a href=""><a>< a>m<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>r<a href=><< a href="">a>i<< a>a href= ><a >c<a href< a>=><a >a<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>b<a href< a href="">=< a>><a>a<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a>k<a href=><< a href="">a>e<< a>a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >b<a href= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>c<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>c <a hr ef=><a>h<a href =< a>><a> <a h ref= ><a >a<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>d<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">hr ef=><a>e<a href =< a>><a>x<a href=><a>e< a><a href= ><< a>a>c<a href=><< a href="">a>u<< a>a href= ><a >t<a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>.<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>H<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> s<a hre f=< a>><a> <a href=><a>b< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">s< a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>k<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href=< a href="">><< a>a>o<a hre f=< a>><a>w<a href=><< a href="">a>n< a><a href= >< a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>f< a href=><a>o<a < a href="">href< a>=><a> r<a h ref=><a> <a href=><a>h< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a> <a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>i<a hr ef= ><a>m<a< a> href=>< a href="">< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>a <a href=><a>s<a hre< a>f=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><< a href="">a>d< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">c<a < a>href=>< a>o <a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>h<a< a> href=> <a> <a href=><a>o<a href= >< a><a>f<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>t<a href =><a< a href="">>h<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >U<a href=< a>><a>t< a hre f=><a>a<a href= >< a><a>h<a h ref= ><a> <a href= ><< a>a>J<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> z<a href=< a>><a>z< a hr< a>ef=> <a> <a href=><a>f<a hre< a>f=><a >r<a href=< a href="">><a>o<a hr ef= ><a>m<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>1<a href< a href="">=><a>9<a h ref=< a href="">><a< a>>8<a =>href=> <a>1< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >t<a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>1 <a hr ef=><a>9<a h ref= ><a>8<< a>a href=< a href="">><a< a>>8<a =>href=> <a>.< a href=""><a h< a>ref=>< a>    Daugiau →

Gordonas Haywardas

<a h< a>ref=>< a>G<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a>d<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>H<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>y<< a href="">a hr< a>ef=><a >w<a href= ><a>a<a hre< a>f=><a >r<a href=< a href="">><a>d<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><< a>a>i<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=>< a>n <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> A<a < a>href=> <a>m<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>e<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> c<a href=< a>><a< a>>a<a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>p<a =>href=><a >r<a href= ><a>o<a h< a href="">ref=< a>><a>f <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>s<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a>i<a href=><< a href="">a>o<< a>a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=< a href="">><a>b<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a>k<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>b<a href =< a>><a>a<a href= ><a >l<a href< a>=><a>l <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>p<a < a href="">hr ef=><a>l<a href =< a>><a>a<a href=><a>y< a><a href= ><< a>a>e<a href=><< a href="">a>r<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>w< a href=""><a h< a>ref=>< a>h< a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>c<a h ref= ><a>u<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>r<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a>n<a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>l< a><a href= >< a>y<a< a href=""> hre< a>f=><a> < a href=><a>p<a < a href="">href< a>=><a> l<a h ref=><a>a<a hre f=< a>><a>y<a href=< a href="">><< a>a>s<a hre f=< a>><a> <a href=><a>f< a><a href= ><< a>a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a href=><a> <a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>h<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">B<a < a>href=>< a>o<a href=><a>< a>s<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>o<a< a> href=> < a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>C <a href=><a>e<a hre< a>f=><a>l<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>c<a href=><< a href="">a>s< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">o<a < a>href=>< a>f <a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a hr ef= ><a>h<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=><a> <a href=< a href="">><a>N<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>t<a href =><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>n< a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=< a>><a>l< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>B<a hr ef=< a>><a>a<a href= ><< a>a>s<a href=><a< a href="">>k<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=> <a>b<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><a>l<a href= >< a><a>l<a h ref= ><a> <a href=< a>><a>A< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a>s<a h ref=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>c< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>a<a < a href="">hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>n<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>(<a href =>< a><a>N<a href=><< a href="">a>B<< a>a href=< a>><a>A< a hr< a>ef=>< a>)<a href< a href="">=><a>.<a h ref= ><a> <a href< a>=><a>H <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> w<a href =< a>><a>a<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>d<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>f<a hre< a href="">f=< a>><a>t <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>d<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>b<a href=><< a href="">a>y<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>h<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">U<a < a>href=>< a>t<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>h<a hr ef= ><a> <a href=><< a>a>J<a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>z <a href=><a>z<a hre< a>f=>< a> < a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> n<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>t< a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a> < a><a href= ><a>< a>2<a href= ><< a>a>0<a href=><a< a href="">>1<a< a> href=> <a> 0<a href=< a>><a > <a < a>href=> <a>N<a hr< a href="">ef=< a>><a>B< a hre f=><a>A<a href= ><a> <a href=><a>< a>d<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=><a>f<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>d<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>h<a href=> <a>a<a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>a<a hr ef= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>s <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a> <a h ref=><a< a>>p<a href =>< a><a>l<a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >y<a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>f<a hr ef=< a>><a>o<a href=><    Daugiau →