Valiutos kursas

<a h< a>ref=>< a>E<a hre< a href="">f=< a>><a>x<a href =><a>c<a href=< a href="">><< a>a>h<a href=><< a href="">a>a< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> g<a < a>href=> <a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a>t<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><< a>a>s<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>h<a href=>< a>e <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>a<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>t<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=><a< a>>t<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>w<< a>a href=< a href="">><a< a>>h<a =>href=><a >i<a href= ><a>c<a h< a href="">ref=< a>><a>h <a hr ef=><a> <a href< a href="">=< a>><a>o<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>c<< a href="">a hr< a>ef=><a >u<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>c<a href =>< a><a>y<a href= ><a> <a href=< a>><a>c< a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a > <a =>href=> <a>b< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a> <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>x<a href=><a>c< a><a href= ><< a>a>h<a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >n<a href< a>=><a>g <a h< a>ref=>< a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>d <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>f<a h ref= ><a>o<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> n<a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>h<a< a href=""> hre< a>f=><a> e< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> .<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>I<a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >t<a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a>e<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>p<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>i<a href=><a>< a>c<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href="">< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> f<a < a>href=> <a> <a href=><a>o<a hre< a>f=><a>n<a hre f=< a>><a>e<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>c<a hr ef= ><< a href="">a>u< a><a href= >< a>r<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>e<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>n<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>y<a< a> href=> <a> <a href=><a>i<a href= >< a><a>n<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>t<a href =><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> r<a href=< a>><a>m< a hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=< a>><a> <a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>f<a hr ef=< a>><a> < a hre f= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=> <a>h<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>r<a href= >< a><a> <a hr ef= ><a>c<a h< a href="">ref=< a>><a>u <a hr ef=><a>r<a href =< a>><a>r<a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>c< a href=><a>y<a < a href="">hr< a>ef=>< a>.<a href< a href="">=><a>    Daugiau →

Prekybos biržos prekių ateities sandoriais komisija

Prekių Ateities sandorių Prekybos komisija (CFTC) yra nepriklausoma JAV vyriausybės agentūra, reguliuojanti prekybą ateities sandoriais ir pasirinkimo sandoriais prekių rinkose. Ji yra atsakinga už rinkos vartotojų ir visuomenės apsaugą nuo sukčiavimo, manipuliavimo ir piktnaudžiavimo, susijusių su prekių ir finansinių ateities sandorių pardavimu ir galimybės.    Daugiau →

Skystis

Liquid yra programavimo kalba, leidžianti vartotojams kurti pasirinktines automatizuotas prekybos strategijas finansų rinkoms. Jis sukurtas taip, kad būtų paprastas ir lankstus, leidžiantis vartotojams greitai sukurti ir įdiegti prekybos algoritmus.    Daugiau →