Į šoną

<a h< a>ref=>< a>S<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>d<a href=< a href="">><< a>a>e<a href=><< a href="">a>w< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> y<a < a>href=> <a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a> <a href=><a>2<a hre< a>f=><< a>a>0<a hr ef= ><a>0<a< a> href=>< a href=""><a>< a>4<a href=>< a> <a href=>< a>A <a href=><a>m<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>< a>i<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a< a>> <a href= >< a><a>c<a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>m<a =>href=><a >e<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=><a>-<a href =< a>><a>d<a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>m<< a>a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> f<a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a>m<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>d<a h ref= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>c<a href= ><a >t<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a>d<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">hr ef=><a>b<a href =< a>><a>y<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>A<a href=><< a href="">a>l<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>x <a h< a>ref=>< a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a>e<a href=><a>r< a><a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>P< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> y<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">a< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> d<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>w<a href=< a href="">><< a>a>r<a hre f=< a>><a>i<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>n<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>b<a href=><< a href="">a>y< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">J<a < a>href=>< a>i<a href=><a>< a>m<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>T<a< a> href=>< a href="">< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> y<a < a>href=> <a>l<a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>r<a hre f=< a>><a> <a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><< a href="">a>d< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">P<a < a>href=>< a>a <a href=><a>< a>y<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> .<a href=< a>><a> <a href=< a href="">><a>I<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>> <a href= ><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=< a>><a>o< a hre f=><a>w<a href= >< a><a>s<a h ref= ><a> <a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>w<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=> <a>m<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>n<a href= >< a><a> <a hr ef= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>t<a h ref=< a href="">><a< a>>h<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>r<a < a href="">hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>f<a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a>r<a h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=< a>><a>,< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>M<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a href< a>=><a>l <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a> <a href =< a>><a>a<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a>d<a href= ><a>< a href=""> << a>a href= ><a >J<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>c<a hre< a href="">f=< a>><a>k <a hr ef=><a>,<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>w<a href=< a href="">><< a>a>h<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>a<a href=><< a href="">a>k< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>a<a href =><a> <a h ref=><a>w<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">k<a < a>href=>< a>- <a href=><a>l<a hre< a>f=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>g<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>r< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>d <a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=><a >p<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a>o<a href= ><a> <a href=><a>< a>S<a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=><a>t<a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>B< a hre f=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>b<a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>w<a hr ef= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>n <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a> <a h ref=><a< a>>c<a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>u<< a>a href= ><a >n<a hr< a>ef=><a >t<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=><a> <a hr ef=< a>><a>t<a href=><    Daugiau →

Skalbimo pardavimo taisyklė

Plovimo pardavimo taisyklė yra IRS reglamentas, draudžiantis investuotojams reikalauti kapitalo nuostolių pardavus vertybinį popierių, jei tas pats vertybinis popierius yra atpirktas. per 30 dienų iki pardavimo arba po jo. Šia taisykle siekiama neleisti investuotojams pasinaudoti mokestiniais nuostoliais, faktiškai nepakeitus savo investicinės pozicijos.    Daugiau →

Prekybos valandos

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>d<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> g<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>h<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>u<a< a> href=> <a>r<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><< a>a>e<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=>< a> < a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>h<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> <a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>i<a href=><< a href="">a>m<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a > <a< a> href=> <a> p<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=< a>><a>i<a href=><a< a>>o<a href =>< a><a>d<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>d<< a href="">a hr< a>ef=><a >u<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>g<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>w<a h ref= ><a>h<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>c<a href =< a>><a>h<a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a href=><a>a<a < a href="">hr ef=><a>d<a href =< a>><a>i<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a>g<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>a<a =>href=> <a>c< a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>v<a href =< a>><a>i<a href=><a>t< a><a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a> <a hre f=< a>><a>t<a href=><< a href="">a>a< a><a href= >< a>k<a< a href=""> hre< a>f=><a> e< a href=><a> <a href< a>=><a>p <a h< a>ref=>< a>l<a hre< a href="">f=< a>><a>a<a href=< a href="">><< a>a>c<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>n< a href=><a> <a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a> <a href=><a>f< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a>a<a href=><a>< a>n<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> < a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a> <a href=><a>m<a hre< a>f=><a>a<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>k<a href= ><< a>a>e<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>.<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>G <a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> r<a href=< a>><a>a<a href= >< a><a>l<a h ref= ><a>l<< a>a href=< a href="">><a< a>>y<a =>href=><a< a href="">>,<a< a> href=> <a> <a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href=< a>><a>a< a hre f=><a>d<a href= >< a><a>i<a h ref= ><a>n<< a>a href= ><< a>a>g<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>h<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=> <a>u<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef= ><a>a<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a> <a h ref=< a href="">><a< a>>s<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a href=><a> <a hr< a>ef=>< a>b<a href< a href="">=><a>y<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>t<a h ref= ><a>h<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>e<< a>a href=< a>><a>x< a hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>h<a h ref= ><a>a<a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>g<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a> <a href =< a>><a>a<a href=><a>n< a><a href= ><< a>a>d<a href= ><a>< a href=""> << a>a href= ><a >m<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>y<a hre< a href="">f=< a>><a> <a hr ef=><a>v<a href =< a>><a>a<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a>y<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>d<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>p<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> d<a < a>href=> <a>i<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>g<a hr ef= ><a> <a href=><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=>< a>h<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a href =><a> <a h ref=><a>a<a hre f=< a>><a>s< a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>t <a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>b<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=><a >n<a href=< a href="">><a>g<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>t<a href= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>d<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href=><a>d<a hre< a>f=><a >.<a href=< a href="">><a>    Daugiau →