Vartotojų finansinės apsaugos biuras

Vartotojas Finansinis Apsauga biuras ( CFPB) yra nepriklausoma federalinė agentūra, sukurta siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos, apgaulingos ar piktnaudžiavimo praktikos ir imtis veiksmų prieš įstatymus pažeidžiančias įmones. Ji siekia užtikrinti, kad visi vartotojai turėtų prieigą prie aiškios informacijos ir sąžiningų bei skaidrių finansų rinkų.    Daugiau →

Darbo departamentas

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href=><a>D< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">p<a < a>href=>< a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >m<a href= ><a>e<a hre< a>f=><a >n<a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><< a>a>o<a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>L<a href=>< a>a <a href=><a>b<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>i<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><a< a>>a<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>f<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=><a >d<a href= ><a>e<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>l<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>a<a h ref= ><a>g<< a>a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>c<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>s<a h ref= ><a>p<a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>s<a href= ><a >i<a href< a>=><a>b <a h< a>ref=>< a>l<a hre< a href="">f=< a>><a>e<a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>f<a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>r<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>p<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a h< a href="">ref=< a>><a>m <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>t<a href=><a>i< a><a href< a>=><a>n <a h< a>ref=>< a>g<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> t<a hre f=< a>><a>h<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">w< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> l<a h ref=><a>f<a hre f=< a>><a>a<a href=< a href="">><< a>a>r<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>f< a href=><a> <a href< a>=><a>w <a h< a>ref=>< a>a<a href=><< a href="">a>g< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>e<a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> < a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a>,< a hre f=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>j<a href =><a>o<a href=< a href="">><< a>a>b<a hr ef= ><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>s<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>e <a href=><a>< a>k<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> s<a href=< a>><a>,<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>n<a href =><a< a href="">>d<a< a> href=> <a> <a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href=< a>><a>t< a hre f=><a>i<a href= >< a><a>r<a h ref= ><a>e<< a>a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a href=>< a>b<< a href="">a hr< a>ef=> <a>y<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>m<a hr ef= ><a>p<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>v<a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a>g< a href=><a> <a hr< a>ef=>< a>w<a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a>r<a href=< a href="">><< a>a>k<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a>g< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href=< a>><a>c< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a>d<a href< a>=><a>i <a h< a>ref=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>o<a href =< a>><a>n<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a>,<a href= ><a>< a href=""> << a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>d <a h< a>ref=>< a>v<a hre< a href="">f=< a>><a>a <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>c<a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>n<a href=><< a href="">a>g<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>p<a href=><< a href="">a>p< a><a href= >< a>o<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>t<a href =><a>u<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>i<a< a> href=>< a href=""><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">i<a < a>href=>< a>e <a href=><a>s<a hre< a>f=>< a> < a href=><a>f<a < a href="">href< a>=><a> o<a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a> <a href=< a href="">><< a>a>p<a hre f=< a>><a>r<a href=><< a href="">a>o< a><a href= ><a>< a>f<a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>t<a< a> href=> <a> a<a href=< a>><a >b<a href=< a href="">><a>l<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>> <a href= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>m<a href=>< a>p<< a href="">a hr< a>ef=><a >l<a href=><a>o<a hre< a>f=><a >y<a href=< a href="">><a>m<a hr ef=< a>><a>e<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><a>< a>,<a href=>< a> <a href=> <a>a<a hr< a href="">ef=< a>><a>n< a hre f=><a>d<a href= >< a><a> <a hr ef= ><a>p<a h< a href="">ref=< a>><a>r <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>t<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>c<a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a >i<a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>g<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>r<a hr ef=< a>><a>e<a href=><     Daugiau →

Amerikos advokatų asociacija

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href=><a>A< a><a href= ><< a>a>m<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=>< a>c<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>n<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>B<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><< a>a>r<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>A<a href= ><< a>a>s<a href=>< a>s <a href=><a>o<a hre< a>f=><a >c<a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>< a>a<a href= ><< a>a>t<a href=><a< a href="">>i<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>(<< a>a href=< a href="">><a< a>>A<a =>href=><a >B<a href= ><a>A<a h< a href="">ref=< a>><a>) <a hr ef=><a> <a href< a href="">=< a>><a>i<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>a<< a>a href=>< a> <a href=><a< a href="">>v<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=< a href="">><a>u<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>t<a href =>< a><a>a<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>b<a h ref= ><a >a<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a<a < a href="">hr ef=><a>s<a href =< a>><a>s<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>c<a href=><< a href="">a>i<< a>a href= ><a >a<a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>o<a href< a>=><a>f <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>l<a < a href="">href< a>=><a> a<a hre f=< a>><a>w<a href=><< a href="">a>y< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> r< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href=< a href="">><< a>a>d<a hre f=< a>><a> <a href=><a>l< a><a href= ><< a>a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>w< a href=><a> <a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>t<a href=><< a href="">a>u< a><a href= >< a>d<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>n<a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>s<a href=><a< a href="">>,<a< a> href=> < a> <a href= ><a>< a href="">w<a < a>href=>< a>h <a href=><a>i<a hre< a>f=><a>c<a hre f=< a>><a>h<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>i<a hr ef= ><< a href="">a>s< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">f<a < a>href=>< a>o <a href=><a>< a>c<a href= ><< a>a>u<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>d<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>o<a href=><a< a>>n<a href =><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a >g<a href=< a>><a>a< a hre f=><a>l<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>e<a href= ><< a>a>d<a href=><a< a href="">>u<a< a> href=> <a> c<a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>o<a href= >< a><a>n<a h ref= ><a>,<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>p<a href< a href="">=><a>r<a h ref=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>f< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>s<a < a href="">hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>n<a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>s<< a>a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a>d<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>r<a hre< a href="">f=< a>><a>d<a href =><a>s<a href =< a>><a>,<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<< a>a href= ><a >d<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>u <a hr ef=><a>p<a href =< a>><a>p<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>r<a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>f< a href=""><a h< a>ref=>< a>o<a href=><< a href="">a>r< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">t<a < a>href=>< a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>l<a href=><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">g<a < a>href=>< a>a <a href=><a>l<a hre< a>f=>< a> < a href=><a>p<a < a href="">href< a>=><a> r<a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>f< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a>s <a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> .<a href=< a>><a > <a < a>href=> <a>I<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><a> <a href=< a href=""> ><a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>o<a< a> href=><a>n<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=< a href="">><< a>a>f<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>t<a href= ><< a>a>h<a href=> <a>e<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >w<a href=< a href="">><a>o<a hr ef= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>l <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a><a h re f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>l<a href=><a< a>>a<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> g<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a>t< a hre f=><     Daugiau →