Nikas Nolte

<a h< a>ref=>< a>N<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>c<a href=< a href="">><< a>a>k<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>N<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>l<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>s <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>a<a h ref= ><a>n<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>A<a href=><a>m< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>i <a href=><a>c<a hre< a>f=><a >a<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>a<a href= >< a><a>c<a h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>,< a href=><a> <a href< a>=><a>p <a h< a>ref=>< a>r<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>d<a href=< a href="">><< a>a>u<a hr ef= ><a>c<a< a> href=>< a href=""><a>< a>e<a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >,<a href= ><a> <a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=>< a>n<a href< a href="">=><a>d<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>f<a href =< a>><a>o<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a>m<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>r <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> m<a < a>href=> <a>o<a hr< a href="">ef=< a>><a>d< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>l<a h ref= ><a>.<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>H<a href=><< a href="">a>e<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a> <a href< a>=><a>k <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>w<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>f<a href= ><< a>a>o<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> <a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a>l<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>f<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>l<a hr< a href="">ef=< a>><a>m< a hre f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>s<a href=><a< a>>u<a href =>< a><a>c<a href=><< a href="">a>h<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a> <a href< a>=><a>4 <a h< a>ref=>< a>8<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> H<a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a>s<a href=><a>< a>.<a href= ><< a>a>,<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>T<a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a> <a href=< a>><a>P< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>n<a href=< a href="">><< a>a>c<a hre f=< a>><a>e<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">f<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>T<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>d<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>s<a href= >< a><a>,<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a>d<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>W< a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> r<a h ref=><a>i<a hre f=< a>><a>o<a href=><a>< a>r<a href= ><< a>a>.<a href=><a< a href="">>    Daugiau →

Frankas Grillo

<a h< a>ref=>< a>F<a hre< a href="">f=< a>><a>r<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hr ef= ><a>k<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>G<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> i<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=><a>o<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>A<a href= ><a>< a href="">m<a < a>href=>< a>e <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >i<a href=< a href="">><a>c<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>c<a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> ,<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>k<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a>w<a< a> href=>< a href=""><a>< a>n<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>f<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a>r< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>h<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>r<a href=< a href="">><< a>a>o<a hre f=< a>><a>l<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>s<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>i <a href=><a>n<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><a>l<a href= >< a><a>m<a h ref= ><a>s<< a>a href=< a href="">><a< a>> <a href =>< a><a>s<a href=><< a href="">a>u<< a>a href= ><a >c<a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>W<a href =><a>a<a href=< a href="">><< a>a>r<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>,<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>T<a href< a href="">=><a>h<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>G<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">y<a < a>href=>< a>, <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>d< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>T<a hr ef=< a>><a>h<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>P<< a>a href=< a href="">><a< a>>u<a =>href=> <a>r< a href=""><a h< a>ref=>< a>g< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> :<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>A<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>h<< a href="">a hr< a>ef=><a >y<a href= ><a>.<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>H<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>l<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>s< a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>i<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>> <a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>h<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>l <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>v<a href =><a>i<a href=< a href="">><< a>a>s<a hr ef= ><a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>o<a href=>< a>n<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> s<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>r<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a>s<a hre f=< a>><a> <a href=><a>K< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">n<a < a>href=>< a>g <a href=><a>d<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>m<a hr ef=< a>><a>.<a href=><a< a>>    Daugiau →

Tomis Konlonas

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>m<a href=< a href="">><< a>a>m<a hr ef= ><a>y<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>C<a href=><a< a href="">>o<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>o<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>i<a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a> <a href=><a>f< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">c<a < a>href=>< a>t <a href=><a>i<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>l<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>c<< a>a href=< a href="">><a< a>>h<a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a href=><a>a<a < a href="">href< a>=><a> c<a h ref=><a>t<a hre f=< a>><a>e<a href=><a>< a>r<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>f<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >m<a href= ><a> <a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>h<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>m<a href =< a>><a>o<a href=><a>v< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>W<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>r< a hre f=><a>i<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>r<< a>a href=< a href="">><a< a>>.<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>H<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> f<a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>m<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> <a href=>< a>M<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a>e<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>w<a hre f=< a>><a>h<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>e <a href=><a>t<a hre< a>f=><a >u<a href=< a href="">><a>r<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>h<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>m< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a> <a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>o<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>f<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a> <a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=>< a> <a href= ><a>m<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>x<a href =< a>><a>e<a href=><a>d< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>m<a href=><< a href="">a>a< a><a href= >< a>r<a< a href=""> hre< a>f=><a> t<a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><a>l<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>a<a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a>s<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a>o< a href=><a>u<a < a href="">href< a>=><a> r<a h ref=><a>n<a hre f=< a>><a>a<a href=><a>< a>m<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >w<a href= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>h<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>$<a href=><a>5< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>m<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a>i<a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>n<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>p<a href=><a< a>>r<a href =>< a><a>i<a href=><< a href="">a>z<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>. <a h< a>ref=>< a>    Daugiau →

Eilėraščiai

<a h< a>ref=>< a>P<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>m<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >l<a href= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>t <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>r<a href=><a>a< a><a href= ><< a>a>r<a href= ><a>< a href="">y<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>w<a< a href=""> hre< a>f=><a> o<a < a>href=> <a>r<a hr< a href="">ef=< a>><a>k< a hre f=><a>s<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>h<a href =>< a><a>a<a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a > <a =>href=> <a>u< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>f<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>g<a href=< a href="">><< a>a>u<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>a<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=><a >i<a href= ><a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>l<a h ref= ><a>a<a href=< a href="">><< a>a>n<a hre f=< a>><a>g<a href=><< a href="">a>u< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> g<a < a>href=> <a>e<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a>o<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>e<a href= >< a><a>x<a h ref= ><a>p<< a>a href=< a href="">><a< a>>r<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>s< a href=><a>s<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>i<a hre< a href="">f=< a>><a>d<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><a>s<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> d<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>m<a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a>i<a href=><a>o< a><a href= ><< a>a>n<a href= ><a>< a href="">s<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> n<a < a>href=> <a> <a href=><a>a<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>c<a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>n<a href= >< a><a>d<a h ref= ><a>e<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>d<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>n<a href =><a>d<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>p<a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>w<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> r<a href=< a>><a>f< a hr< a>ef=>< a>u<a href< a href="">=><a>l<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>w<a href =< a>><a>a<a href=><a>y< a><a href= ><< a>a>.<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>T< a><a href= >< a>h<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>y<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>f<a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>n<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>u<a =>href=> <a>s< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a> <a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a>h<a hre< a href="">f=< a>><a>y<a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>h<a hr ef= ><a>m<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>n<a< a> href=> <a> d<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>h<a h< a href="">ref=< a>><a>y <a hr ef=><a>m<a href =< a>><a>e<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>c<a href= ><a>< a href="">r<a < a>href=>< a>e <a href=><a>a<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a>e<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>a<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>m<a href=><a< a>>u<a href =>< a><a>s<a href=><< a href="">a>i<< a>a href= ><a >c<a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>l<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a>f<a hre f=< a>><a>f<a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a>c<a href=><a< a href="">>t<a< a> href=> <a> <a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>a<a h ref= ><a>n<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>b<a href=><a>e< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>w<a href=><< a href="">a>r< a><a href= >< a>i<a< a href=""> hre< a>f=><a> t<a < a>href=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>n<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>i<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>a<< a>a href=< a href="">><a< a>>n<a =>href=> <a>y< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >f<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>r<a hre< a href="">f=< a>><a>m<a href =><a> <a h ref=><a>o<a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>s<a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href=""><a>< a>y<a href=>< a>l<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>.<a h< a href="">ref=< a>><a>    Daugiau →

Sebastianas Knutssonas

Sebastianas Knutssonas yra Švedijos verslininkas, populiaraus žaidimo mobiliesiems King įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius. /Candy_Crush_Saga>Candy Crush Saga. Šiuo metu jis yra King vyriausiasis kūrybos pareigūnas, taip pat yra žaidimų kūrimo studijos Snowprint Studios įkūrėjas.    Daugiau →