Valdytojai

<a h< a>ref=>< a>G<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>v<a href=< a href="">><< a>a>e<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>n<a href=>< a>o<< a href="">a hr< a>ef=><a >r<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=><a>r<a h ref= ><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>e<a href=><a>l< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">c<a < a>href=>< a>t <a href=><a>e<a hre< a>f=><a >d<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>f<a href= >< a><a>f<a h ref= ><a>i<< a>a href=< a href="">><a< a>>c<a =>href=> <a>i< a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>l<a < a href="">href< a>=><a> s<a h ref=><a> <a hre< a href="">f=< a>><a>w<a href =><a>h<a href=< a href="">><< a>a>o<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> <a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >e<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>p <a hr ef=><a>o<a href =< a>><a>n<a href=><a>s< a><a href= ><< a>a>i<a href= ><a>< a href="">b<a < a>href=>< a>l <a href=><a>e<a hre< a>f=><a > <a < a>href=> <a>f<a hr< a href="">ef=< a>><a>o< a hre f=><a>r<a href= >< a><a> <a hr ef=< a>><a>t<a href=><a< a>>h<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>href=> <a>x< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=><a>c<a < a href="">href< a>=><a> u<a h ref=><a>t<a hre f=< a>><a>i<a href=><a>< a>v<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">> <a< a> href=>< a href=""><a>< a>b<a href=>< a>r<< a href="">a hr< a>ef=><a >a<a href= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a>c <a hr ef=><a>h<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>o<a href=< a href="">><< a>a>f<a hre f=< a>><a> <a href=><a>g< a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">v<a < a>href=>< a>e <a href=><a>r<a hre< a>f=><a >n<a href=< a href="">><a>m<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>n<a href =>< a><a>t<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>n< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >t<a href< a>=><a>h <a h< a>ref=>< a>e<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>r<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>r<a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a>s<a href=><a< a href="">>p<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>c< a hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>v<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a> <a href=><a>s< a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>t <a href=><a>e<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a>.<a hr ef=< a>><a> < a hre f=><a>T<a href= >< a><a>h<a h ref= ><a>e<< a>a href=< a href="">><a< a>>y<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> e<a h ref=><a>s<a hre f=< a>><a>p<a href=><a>< a>o<a href= ><< a>a>n<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> i<a href=< a>><a>b< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>f<a href =< a>><a>o<a href=><a>r< a><a href= ><< a>a> <a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a>v< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> r<a < a>href=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a>e< a hre f=><a>e<a href= >< a><a>i<a h ref= ><a>n<< a>a href=< a href="">><a< a>>g<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>t<< a>a href= ><a >h<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>i<a < a href="">href< a>=><a> m<a h ref=><a>p<a hre f=< a>><a>l<a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a>m<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> n<a href=< a>><a>t< a hr< a>ef=>< a>a<a href< a href="">=><a>t<a h ref= ><a>i<a href=< a href="">><< a>a>o<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a> < a><a href= ><< a>a>o<a href= ><a>< a href="">f<a < a>href=>< a> < a><a href= >< a>l<a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a>w<a hr< a href="">ef=< a>><a>s< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><a>n<a href=><a< a>>d<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>p<< a>a href=< a href="">><a< a>>o<a =>href=> <a>l< a href=""><a h< a>ref=>< a>i< a href=><a>c<a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>e<a hre f=< a>><a>s<a href=><a>< a>,<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>w<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a>l< a hr< a>ef=>< a>l<a href< a href="">=><a> <a h< a href="">ref=< a>><a>a <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>m<a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a>a< a><a href= >< a>g<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>g< a hre f=><a> <a href=< a href="">><a>t<a hr ef=< a>><a>h<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>s<< a>a href=< a href="">><a< a>>t<a =>href=> <a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>t< a href=><a>e<a < a href="">href< a>=><a> <a h< a>ref=><    Daugiau →

Neformalus

Neformali kalba yra mažiau formali nei formali kalba ir naudojama kasdieniuose pokalbiuose. Jis dažnai naudojamas atsitiktinėmis sąlygomis ir nesilaiko griežtų formalios kalbos gramatikos taisyklių.    Daugiau →