Biometrinis

Biometriniai duomenys yra technologija, kuri naudoja fizines savybes, tokias kaip pirštų atspaudai, veido atpažinimas ir rainelės nuskaitymas, siekiant nustatyti ir autentifikuoti asmenis. Jis naudojamas asmens tapatybei patvirtinti ir saugiai prieigai prie sistemų, tinklų ir fizinių vietų užtikrinti.    Daugiau →

Dow teorija

<a h< a>ref=>< a>D<a hre< a href="">f=< a>><a>o<a href =><a>w<a href=< a href="">><< a>a> <a href=><a>T< a><a href= ><< a>a>h<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>y<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a>i<a hre< a>f=><a >s<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>a< a hre f=><< a>a> <a hre f=< a>><a>m<a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>r<a href=>< a>k <a href=><a>e<a hre< a>f=><a >t<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>t<a href= ><< a>a>h<a href=><a< a href="">>e<a< a> href=> <a> o<a href=< a>><a< a>>r<a href =>< a><a>y<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>d<a =>href=><a >e<a href= ><a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>l<a href =< a>><a>o<a href=><a< a>>p<a href =>< a><a>e<a href=><< a href="">a>d<< a>a href=>< a> <a href=><a< a href="">>b<a< a> href=> <a> y<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=< a href="">><a>C<a hr ef=< a>><a>h<a href=><a< a>>a<a href =>< a><a>r<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a> <a h ref= ><a >D<a href< a>=><a>o <a h< a>ref=>< a>w<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">hr ef=><a>i<a href =< a>><a>n<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>t<a href=><< a href="">a>h<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>l< a h< a href="">ref=< a>><a>a <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a>e<a href=><a> <a href< a>=><a>1 <a h< a>ref=>< a>9<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a>h<a hre f=< a>><a> <a href=><a>c< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href="">n< a href=><a>t<a < a href="">href< a>=><a> u<a h ref=><a>r<a hre f=< a>><a>y<a href=< a href="">><< a>a>.<a => hre f=< a>><a> <a href=><a>I< a><a href= ><< a>a>t< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >s<a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>a<a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> s<a < a>href=> <a> <a href =><a>t<a href=< a href="">><< a>a>h<a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href="">< a>t<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>t <a href=><a>h<a hre< a>f=><a>e<a hre f=< a>><a> <a href =><a>m<a href=< a href="">><< a>a>a<a hr ef= ><< a href="">a>r< a><a href= >< a>k<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a>t<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>p<a hr ef= ><a>r<a< a> href=>< a href=""><a>< a>i<a href=><a>c<a href= >< a><a>e<a h ref= ><a> <a href=><a< a>>m<a href =><a< a href="">>o<a< a> href=> <a> v<a href=< a>><a>e< a hr< a>ef=>< a>m<a href< a href="">=< a>><a>e< a hre f=><a>n<a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>s<< a>a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=> <a> <a href=><a>d<a hre< a>f=><a >r<a href=< a href="">><a>i<a hr ef= ><a>v<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>n<a href =< a>><a> <a h ref=< a href="">><a< a>>b<a =>href=> <a>y< a href=""><a h< a>ref=>< a> << a>a href= ><a >t<a hr< a>ef=>< a>h<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a> <a hr ef=><a>c<a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>l<a =>href=> <a>l< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=< a>><a>c< a hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>v<a href< a>=><a>e <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>b<a < a href="">href< a>=><a> e<a href =< a>><a>h<a href=><a>a< a><a href= ><< a>a>v<a href= ><a>< a href="">i<< a>a href= ><a >o<a href< a>=><a>r <a h< a>ref=>< a> < a href=><a>o <a hr ef=><a>f<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>i<a href=< a href="">><< a>a>n<a href=><< a href="">a>v<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>s <a h< a>ref=>< a>t<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>r<a< a href=""> hre< a>f=><a> s<a < a>href=> <a>,<a href =><a> <a h ref=><a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a>a>d<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>t< a><a href= >< a>h<a< a href=""> hre< a>f=>< a>a<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a> <a h ref=><a>t<a hre f=< a>><a>h< a><a href= ><< a>a>e<a href= ><a>< a href=""> <a href=><< a href="">a>m< a><a href= ><a>< a>a<a href= ><< a>a>r<a href=><a< a href="">>k<a< a> href=> <a> e<a href=< a>><a >t<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>p< a hre f=><a>r<a href= ><a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>c<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=><a > <a< a> href=><a>m<a hre< a>f=><a >o<a href=< a href="">><a>v<a hr ef=< a>><a>e<a href=< a href="">><< a>a>m<a hr ef= ><a>e<a< a> href=>< a href=""><a>< a>n<a href=>< a>t<< a href="">a hr< a>ef=> <a>s<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >c<a href=< a href="">><a>a<a hr ef= ><a>n<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>b<a href< a href="">=><a>e<a h ref=><a< a>> <a href= >< a><a>p<a h ref= ><a>r<< a>a href=< a href="">><a< a>>e<a =>hr< a>ef=><a >d<a href= ><a>i<a h< a href="">ref=< a>><a>c <a hr ef=><a>t<a hr ef=< a>><a>e<a href=><     Daugiau →