Stephenas Curry

<a h< a>ref=>< a>S<a hre< a href="">f=< a>><a>t<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a>p<a href=><< a href="">a>h< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> n<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>C<a href= ><< a>a>u<a href=><a< a href="">>r<a< a> href=> <a>r<a hre< a>f=><a >y<a href=< a href="">><a> <a hr< a href="">ef=< a>><a>i< a hre f=><< a>a>s<a hr ef= ><a> <a href=><a>< a>a<a href= ><< a>a>n<a href=>< a> < a><a href= >< a>A<a< a href=""> hre< a>f=><a> m<a < a>href=> <a>e<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>r<a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>c<a< a> href=> <a> a<a href=< a>><a< a>>n<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>p<< a>a href=< a href="">><a< a>>r<a =>href=><a >o<a href= ><a>f<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a>s<a href =< a>><a>s<a href=><a< a>>i<a href =>< a><a>o<a href=><< a href="">a>n<< a>a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >l<a href= ><a> <a href=< a>><a>b< a hr< a>ef=< a href="">><a>a<a hr ef=< a>><a>s<a href=><a< a>>k<a href =>< a><a>e<a href= ><a>t<a h< a href="">ref=< a>><a>b <a hr ef=><a>a<a href =< a>><a>l<a href= ><a >l<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>p< a href=><a>l<a < a href="">hr ef=><a>a<a href =< a>><a>y<a href=><a>e< a><a href= ><< a>a>r<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=>< a>t<a href< a href="">=><a>h<a h ref= ><a>e<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>G< a href=><a>o<a < a href="">href< a>=><a> l<a hre f=< a>><a>d<a href=><< a href="">a>e< a><a href= >< a>n<a< a href=""> hre< a>f=><a> < a href=><a>S<a < a href="">href< a>=><a> t<a h ref=><a>a<a hre f=< a>><a>t<a href=< a href="">><< a>a>e<a hre f=< a>><a> <a href=><a>W< a><a href= ><< a>a>a< a href=""><a h< a>ref=>< a>r< a href=><a>r<a < a href="">href< a>=><a> i<a h ref=><a>o<a href=><< a href="">a>r< a><a href= >< a>s<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>o<a href=><a>< a>f<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>t<a< a> href=>< a href="">< a>h<a< a href=""> hre< a>f=><a> e<a < a>href=> <a> <a href=><a>N<a hre< a>f=><a>a<a hre f=< a>><a>t<a href=><a>< a>i<a href= ><< a>a>o<a href=><< a href="">a>n< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> l<a < a>href=> <a> <a href=><a>< a>B<a href= ><< a>a>a<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> k<a href=< a>><a>e<a href= >< a><a>t<a h ref= ><a>b<< a>a href=< a href="">><a< a>>a<a =>href=><a< a href="">>l<a< a> href=> <a> l<a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >A<a href=< a>><a>s< a hre f=><a>s<a href= >< a><a>o<a h ref= ><a>c<< a>a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>a<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a>i< a hr< a>ef=> <a>o<a hr< a href="">ef=< a>><a>n< a hre f=><a>.<a href= >< a><a> <a hr ef= ><a>H<a h< a href="">ref=< a>><a>e <a hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>i<a h ref=< a href="">><a< a>>s<a =>href=> <a> <a href=><< a href="">a>a<< a>a href= ><a > <a =>hr< a>ef=>< a>s<a href< a href="">=><a>i<a h ref= ><a>x<a href=< a href="">><< a>a>-<a => h ref= ><a>t<< a>a href=< a href="">><a< a>>i<a =>href=> <a>m< a href=""><a h< a>ref=>< a>e< a href=< a>><a> << a href="">a hr< a>ef=><a >N<a href= ><a>B<a h< a href="">ref=< a>><a>A <a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>A< a href=><a>l<a < a href="">href< a>=><a> l<a href =< a>><a>-<a href=><a>S< a><a href= ><< a>a>t<a href= ><a>< a href="">a<< a>a href= ><a >r<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>a< a href=><a>n <a hr ef=><a>d<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>t<a href=< a href="">><< a>a>w<a href=><< a href="">a>o<< a>a href= ><a >-<a href< a>=><a>t <a h< a>ref=>< a>i<a href=><< a href="">a>m< a><a href= >< a>e<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>N<a href =><a>B<a href=< a href="">><< a>a>A<a hr ef= ><a> <a href=><< a>a>M<a href= ><a>< a href="">o<a < a>href=>< a>s <a href=><a>t<a hre< a>f=>< a> < a href=><a>V<a < a href="">href< a>=><a> a<a h ref=><a>l<a hre f=< a>><a>u< a><a href= ><< a>a>a<a href= ><a>< a href="">b<a < a>href=>< a>l <a href=><a>< a>e<a href= ><< a>a> <a hr ef= ><a>P<a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=><a >a<a href=< a href="">><a>y<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>r<a href = ><a>.<a< a> href=>< a href=""><a>< a>    Daugiau →

Daktarė Deborah L. Rhode

Dr. Deborah L. Rhode yra Stanfordo teisės mokyklos teisės profesorė ir teisės profesijos Stanfordo centro direktorė. Ji yra pirmaujanti lyties, etikos ir lyderystės teisininko profesijoje ekspertė.    Daugiau →