Aplankai

Aplankai yra failų saugojimo sistemos tipas, naudojamas dokumentams ir kitiems skaitmeniniams failams tvarkyti. Paprastai jie naudojami kompiuteriuose, tačiau juos galima rasti ir kituose skaitmeniniuose įrenginiuose, pavyzdžiui, išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose.    Daugiau →

IPad

<a h< a>ref=>< a>T<a hre< a href="">f=< a>><a>h<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a href=><a>i< a><a href= ><< a>a>P<a href= ><a>< a href="">a<a < a>href=>< a>d<a< a> href=>< a href=""><a>< a> <a href= ><< a>a>i<a href=><a< a href="">>s<a< a> href=> <a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> a<a < a>href=> <a> <a href=><a>t<a hre< a>f=><< a>a>a<a hr ef= ><a>b<a< a> href=>< a href=""><a>< a>l<a href=>< a>e<< a href="">a hr< a>ef=>< a>t <a href=><a> <a< a href=""> hre< a>f=><a> c<a < a>href=> <a>o<a hr< a href="">ef=< a>><a>< a>m<a href= ><< a>a>p<a href=><a< a href="">>u<a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a< a>>e<a href =>< a><a>r<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>d<a =>href=><a >e<a href= ><a>s<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>g<a href =< a>><a>n<a href=><a< a>>e<a href =>< a><a>d<a href=><< a href="">a> << a>a href=>< a>a<< a href="">a hr< a>ef=><a >n<a href= ><a>d<a h< a href="">ref=< a>><a> < a hr< a>ef=< a href="">><a>d<a hr ef=< a>><a>e<a href=><a< a>>v<a href =>< a><a>e<a href= ><a>l<a h< a href="">ref=< a>><a>o <a hr ef=><a>p<a href =< a>><a>e<a href= ><a >d<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>b< a href=><a>y<a < a href="">hr ef=><a> <a href< a href="">=><a>A<a h ref= ><a>p<a href=< a href="">><< a>a>p<a href=><< a href="">a>l<< a>a href= ><a >e<a href< a>=><a>. <a h< a>ref=>< a> < a h< a href="">ref=< a>><a>I <a hr ef=><a>t<a href =< a>><a> <a h ref= ><a>r<a href< a>=><a>u <a h< a>ref=>< a>n<a hre< a href="">f=< a>><a>s<a href =><a> <a hre f=< a>><a>o<a href=><< a href="">a>n< a><a href= >< a> <a href= ><a>< a href="">A< a href=><a>p<a < a href="">href< a>=><a> p<a h ref=><a>l<a hre f=< a>><a>e<a href=< a href="">><< a>a><a href =< a>><a>s<a href=><a> <a href=< a href="">><< a>a>i<a href=><< a href="">a>O<< a>a href= ><a >S<a href< a>=><a> < a href=""><a h< a>ref=>< a>m<a href=><< a href="">a>o< a><a href= >< a>b<a< a href=""> hre< a>f=><a> i<a < a>href=> <a>l<a href =><a>e<a href=< a href="">><< a>a> <a hre f=< a>><a>o<a href=><< a>a>p<a href= ><a>< a href="">e<a < a>href=>< a>r <a href=><a>a<a hre< a>f=>< a>t<a hre< a href="">f=< a>><a>i<a href =><a>n<a href=< a href="">><< a>a>g<a hr ef= ><a> <a href=< a href="">><< a>a>s<a hre f=< a>><a>y<a href=><< a href="">a>s< a><a href= ><a>< a>t<a href= ><< a>a>e<a href=><a< a href="">>m<a< a> href=> <a> <a href=><a >a<a href=< a href="">><a>n<a hr ef=< a>><a>d<a href=><a< a>> <a href= ><a>i<a< a> href=>< a href=""><a>< a>s<a href=>< a> <a href=><a< a href="">>u<a< a> href=><a>s<a hre< a>f=><a >e<a href=< a href="">><a>d<a hr ef=< a>><a> < a hre f=< a href="">><< a>a>f<a hr ef= ><a>o<a< a> href=>< a href=""><a>< a>r<a href=>< a> <a href=> <a>a<a hr< a href="">ef=< a>><a> <a hre< a>f=><a >v<a href=< a href="">><a>a<a hr ef= ><a>r<a h< a href="">ref=< a>><a>i <a hr ef=><a>e<a href =< a>><a>t<a href=><a< a>>y<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>o<< a>a href=< a href="">><a< a>>f<a =>hr< a>ef=><a > <a< a> href=> <a> t<a href=< a>><a>a< a hr< a>ef=>< a>s<a hr ef=< a>><a>k<a href=><a< a>>s<a href =>< a><a> =><a h ref= ><a>s<< a>a href=< a>><a>u< a hr< a>ef=>< a>c<a href< a href="">=><a>h<a h ref= ><a> <a href< a>=><a>a <a h< a>ref=>< a>s<a hre< a href="">f=< a>><a> <a < a href="">href< a>=><a> w<a href< a href="">=><a>e<a h ref= ><a>b<a href=< a href="">><< a>a> <a href =< a>><a>b<< a>a href=< a href="">><a< a>>r<a =>href=> <a>o< a href=""><a h< a>ref=>< a>w< a href=><a>s< a hr< a>ef=>< a>i<a href< a href="">=><a>n<a h ref= ><a>g<a href=< a href="">><< a>a>,<a href=><< a href="">a> << a>a href=< a href="">><a< a>>m<a =>href=> <a>e< a href=""><a h< a>ref=>< a>d<a href=><< a href="">a>i< a><a href= >< a>a<a< a href=""> hre< a>f=><a> <a < a>href=>< a>c<a < a href="">href< a>=><a> o<a h ref=><a>n<a hre f=< a>><a>s<a href=><< a>a>u<a hre f=< a>><a>m<a href=><< a href="">a>p< a><a href= >< a>t<a< a href=""> hre< a>f=>< a>i< a href=><a>o<a < a href="">href< a>=><a> n<a h ref=><a>,<a hre f=< a>><a> <a href=< a href="">><< a>a>a<a hre f=< a>><a>n<a href=><< a href="">a>d< a><a href= ><a>< a> <a href=< a href="">><< a>a>g<a hr ef= ><a>a<a< a> href=>< a href=""><a>< a>m<a href=><a> i<a < a>href=> <a>n<a hr< a href="">ef=< a>><a>g< a hre f=><a>.<a href= < a>><a>    Daugiau →